DIAGNOSER

Anorexi

Anorexia Nervosa är en sjukdom där den drabbade svälter sig själv. Det kännetecknas av ett otillräckligt energiintag vilket med för en låg kroppsvikt, en intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock och en störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form. Det finns två undertyper av anorexi. Den ena som endast består av självsvält och den andra med hetsätning/självrensning. 

Bulimi

Bulimia Nervosa innebär upprepade episoder av hetsätning med efterföljande kompensatoriskt beteende för att inte gå upp i vikt. Med hetsätning menas att den drabbade under en avgränsad tid (till exempel inom två timmar) äter en väsentligt större mängd mat än vad den normalt skulle göra eller att personen upplever sig ha förlorat kontrollen över ätandet. Självkänslan är ofta överdrivet påverkad av kroppens form och vikt.

Hetsätningsstörning

Hetsätningsstörning (BED, Binge Eating Disorder) innebär upprepande episoder av hetsätningar. Episoderna är förknippade med några av följande kännetecknen: Personen äter snabbare än normalt, äter tills en obehaglig mättnadskänsla uppnåtts, äter stora mängder mat utan att känna fysisk hunger, äter ensam på grund av skam över de stora matmängderna och/eller känner sig äcklad av sig själv, nedstämd eller mycket skuldtung efter att ha hetsätit.

Undvikande/Restriktiv Ätstörning

Undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID – Avoidant/Restriktive Food Intake Disorder) innebär att den drabbade undviker viss typ av mat på grund av dess utseende (exempelvis färg och form) eller dess konsistens. Oftast har personen ingen störd kroppsuppfattning men sjukdomen kan kännetecknas med viktnedgång, näringsbrist, ett bristande intresse för mat eller att äta och/eller en negativ inverkan på allmänt mående och socialt fungerande.

Andra specificerade ätstörningar 

Det är diagnoser som används vid allvarliga problem med ätandet men där sjukdomsbilden inte uppfyller kriterierna för anorexia nervosa, bulimia nerova eller ARFID

  • Atypisk anorexia, där alla kriterier för anorexi är uppfyllda men personens vikt ligger inom ett normalintervall trots en betydande viktnedgång

  • Atypisk bulimi, där alla kriterier för bulimi men hetsätande och kompensation sker mer sällan än två gånger per vecka eller kortare än tre månader

  • Självrensning, där en normalviktig person som regelmässigt kompenserar efter endast lite mat

Tidigare kallat ätstörning UNS (Utan Närmare Specifikation). Det är den vanligaste ätstörningsdiagnosen som används där sjukdomsbilden inte stämmer in helt med någon av de specificerade ätstörningsdiagnoser. Diagnosen kan även sättas där det finns för lite information för att kunna sätta en mer specifik diagnos.

Ospecificeras ätstörning

Många personer har problem med överdriven träning och strikt kosthållning. Många kallar detta fenomen för ortorexi men inom sjukvården är det ingen formell ätstörning eller psykiatrisk diagnos. Det finns däremot ingen tvekan om att många känner igen sig i beskrivningen av ortorexi. Om hen sedan söker vård för problemet, vilket hen bör göra, så kommer hen kanske inte mötas av en vårdapparat som använder just ordet ortorexi, men symptomen och lidandet är inte mindre för att sjukvården inte pratar om just begreppet ortorexi. Att tvångsmässig träning kombinerat med begränsat ätande ofta ingår i traditionella ätstörningar är välkänt. Det är viktigt att dessa problem tas på allvar.

Överdriven träning och strikt kosthållning

Vanliga Missuppfattningar

En vanlig missuppfattning är att den med en annan specificerad eller ospecificerad ätstörning har en lindrig ätstörning jämfört med till exempel anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Lidandet vid dessa övriga ätstörningar kan ibland vara lindrigare, men ät oftast minst lika allvarligt som vid anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. En annan missuppfattning är att andra specificerade eller ospecificerade ätstörningar förekommer mer sällan än anorexi, bulimi eller hetsätningsstörning. Forskning har konsekvent visat att denna diagnos (tidigare kallad för ätstörning UNS) är betydligt mer vanlig än anorexi och bulimi.

KONTAKTA OSS
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon